Introduktion

Stavningsregler till ett pitesamiskt skriftspråk, en så kallad ortografi, presenteras här på dessa webbsidor (klicka här eller på menyn ovan för reglerna). Det ska ses som en handbok, och kan användas som en källa eller ett hjälpmedel för dig som vill skriva pitesamiskan.

Syftet bakom ortografin är mångfaldigt. Framförallt ska den tjäna som ett verktyg som man använder sig av när man vill representera det pitesamsika språket i ett mer varaktigt medium än bara med hjälp av sin röst – det vill säga, när man vill skriva på pitesamiska. Till exempel används denna ortografi i den Pitesamiska ordboken som publicerades i 2016, och skulle kunna användas i litteratur, brev eller blanketter, men även inom den digitala teknologin. En ortografi kan fungera som en standard, och just språkteknologiska verktyg som stavningskontroller, översättningsprogram eller elektroniska läromedel kräver normerande regler med så få variationer som möjligt.

Men: en ortografi ska inte tvinga folk att tala sitt språk på ett annat sätt än de är vana vid, och ska aldrig ersätta talspråket. Detta innebär att en ortografi enbart ska tjäna som standard för det skrivna språket. Därtill är en standardortografi något mycket användbart men denna ska inte vara så inflexibel att nödvändiga förändringar i framtiden inte är möjliga.

Det finns nämligen dialektskillnader inom det pitesamiska språkområdet (några av dem diskuteras här), och det är tyvärr omöjligt att ta hänsyn till alla tänkbara uttalsvarianter om man vill ha en enhetlig förenande ortografi i stället för flera. Även om man inte tycker att stavningssättet på ett ord som föreslås i denna bok motsvarar ens eget uttal, önskar jag att man kan använda sig av detta i skrift medan man fortsätter att uttala ord som man alltid har gjort i sina hemtrakter. Dessutom hoppas jag att dessa beskrivningar hjälper nybörjare i det pitesamiska språket att förstå språkets ljud och ljudsystem.

Jag har försökt att skriva stavningsreglerna på ett sätt som icke-språkvetare förstår, men det har inte varit lätt att undvika vissa facktermer och förkortningar; korta förklaringar till dessa finns här.

Det värdefulla arbetet som är resultatet av projektet Insamling av pitesamiska ord (genomfört av Arjeplogs sameförening under åren 2008 till 2012 och grunden till publikationen Pitesamisk ordbok samt stavningsregler) har spelat en oerhört viktig roll i beskrivningarna och förslagen här. För skapandet av de ortografiska reglerna har jag försökt att, så långt det har varit möjligt, hålla mig till stavningen i projektets ordlista. Därutöver utgår stavningsreglerna delvis från en fonologisk analys av det pitesamiska ljudsystemet som presenteras i kapitel 3 av boken A grammar of Pite Saami (J. Wilbur. 2014. Berlin: Language Science Press) och delvis från nyare insikter jag fått genom mitt fortlöpande arbete med språket (ett särskilt stort tack till Peter Steggo).

Syftet med stavningsreglerna är att stärka den pitesamiska gemenskapen och dess språk. De kan därutöver tjäna som verktyg för språkplanering. Det ska inte endast symboliskt vara ett bevis på att språket existerar som enhet. Än viktigare är att den praktiskt kan tjäna som uppslagsverk, som uppfyller vissa pedagogiska ändamål, och komma till nytta inom andra områden där pitesamiska kan användas, som till exempel inom förskola, äldreomsorg och samiska förvaltningskommuner. Det är min förhoppning att dessa stavningsregler inte enbart ska vara ett nyttigt redskap utan att de också kan tjäna som motivationskälla för skapande av ännu saknade pedagogiska material för pitesamiskan.

Här finns en webbversion av den lexikografiska databasen från projektet Insamling av pitesamiska ord (med flera tillägg). Observera att de flesta uppslagsorden i databasen följer de pitesamiska stavningsreglerna, men en del ord inte anpassats ännu.

Bruk av bokstäver och bokstavskombinationer

Den pitesamiska ortografin använder sig av 24 bokstäver. De uppförs här i pitesamisk alfabetisk ordning med gemener respektive versaler:

aábdefghijklmnŋoprstuvåä
AÁBDEFGHIJKLMNŊOPRSTUVÅÄ

Vissa användare (framförallt från Norge) föredrar möjligtvis att skriva æ/Æ i stället för ä/Ä. Därutöver används bokstaven y/Y i vissa relativt nya låneord från svenskan där det svenska ljudet y också inlånats, som t ex i syhkel ‘cykel’.

Här beskrivs hur bokstäverna och bokstavskombinationer används för att representera det pitesamiska språket i skrift. Beskrivningarna står inte i alfabetisk ordning, utan presenteras i mindre grupper av ljud med fonologiska likheter (som t ex klusiler, nasaler eller monoftonger), men om man klickar på menyn med bokstäver och fonologiska kategorier ovan på sidan kan man växla snabbt mellan bokstäverna. Varje bokstav eller bokstavskombination inleds med en generell beskrivning av dess användning. Därefter följer var sitt mer detaljerat inventarium av de relevanta användningskontexterna, och uttalet som gäller i varje kontext. Dessutom ges några passande exempel på pitesamiska ord till varje användning. Exemplen i stavningsreglerna som är mörkblåa kan spelas upp om man sväver på dem och sedan klickar på pilen (t ex båhtet ‘komma’).

En snabbguide till stavningsreglerna finns här.

Bruk av denna websida

Denna websida visas bäst med browserna Firefox och Chrome. Kontakta gärna psdp(at)gmx.de med frågor och anmärkningar.

Om denna websida